ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen


A.  Algemene gegevens

Naam                    
Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen
RSIN/fiscaal nummer      
824 125 216
Website                
www.pknheumen.nl
E-mail                  
diaconie@pknheumen.nl
Adres                    
Vinkenlaan 7, 6581 CJ Malden

De Protestantse Gemeente Heumen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B.  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De taakgroep diaconie telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De diaconie heeft geen eigendommen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder heeft de kerkenraad contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8)

C.  Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de diaconie is te vinden op de pagina Diaconie van deze website.

E.  Beloningsbeleid

De  leden van de taakgroep diaconie krijgen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

In het jaar 2015 waren o.m. de volgende activiteiten aan de orde:

  1. Het opstellen en bepalen van collectedoelen.
  2. Wekelijkse collectes in de kerkdiensten uitvoeren, verwerken en registreren.
  3. Steunverlening en overleg met drie vluchtelingenorganisaties.
  4. Uitvoeren van ondersteuning aan enkele personen.
  5. Overleg met en steun aan de diaconie Nijmegen voor ondersteuningen en hulpverlening.
  6. Steun en medewerking aan de Voedselbank Groesbeek/Malden.
Een actuele invulling vindt u bij nieuws en collectedoelen

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel goed aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder H is de begroting cijfermatig in beeld gebracht.

H.  Verkorte staat van baten en lasten

   
Begroting
 
Rekening
 
Rekening
BATEN
 
2017
 
2016
 
2015
             
Rente
 
50
  21  
64
Bijdragen levend geld
 
8.300
  11.344   9.855
Doorzendcollectes
 
6.700
  6.436   6.250

Totaal
 

15.050
 

17.801
 

16.169
             
LASTEN
           
             
Afdracht aan PKN landelijk
 
700
  685  
588
Diverse kosten
 
350
  282   266
Diaconaal werk plaatselijk
 
3.350
  2.166   3.083
Diaconaal werk landelijk
 
4.700
  3.958  
5.604
Diaconaal werk wereldwijd
 
4.650
  4.445  
5.241
Diaconale projecten
 
2.700
  5.497  
2.245

Totaal
 

16.450
 

17.033
 

17.027
             
Resultaat (baten – lasten)
 
-1.400
 
768
    -858