Collectedoelen


 
 

Toelichting op de besteding van collectedoelen 2018


7 en 14 januari

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


21, 28 januari en 4 en 11 februari

Stichting Mirembe – Kamuli project

Vorig jaar is gecollecteerd voor verbetering van de sanitaire voorzieningen voor de school in Kamuli en deze voorzieningen zijn intussen gerealiseerd. Er is een meerjarenplan opgesteld om er voor te zorgen dat er een goed geaccommodeerde school komt met goed opgeleid personeel. Om dit meerjarenplan te realiseren is er jaarlijks circa 12.500 euro nodig. Met deze collecte leveren een bijdrage aan de realisatie hiervan.


18 en 25 februari

Kerk in Actie - Ghanese kinderen bevrijd uit de visserijsector

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen worden meegelokt of meegenomen en op eilandjes in het meer vastgehouden door hun slavenmeesters. De organisatie “Challenging Heights” spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en zorgt voor tijdelijke opvang. In deze tijdelijke opvang worden de kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin. 


4 en 11 maart

Kerk in Actie – Met je  kinderen op de vlucht

Onder de 4 miljoen Syriërs die zijn gevlucht, bevinden zich veel moeders met hun kinderen. Uitgeput zijn zij neergestreken in de Bekaa-vallei in oost-Libanon. De partnerorganisatie IOCC ondersteunt de gevluchte moeders met zorg, voorlichting en voeding.  Zij helpen de moeders om in alle onzekerheid hun kinderen de juiste zorg te kunnen bieden.


18 en 25 maart

Kerk in Actie – Kinderen in de knel

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.


1 april

Jeugdwerk - JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)

De jeugdorganisatie J.O.P. is verbonden met Kerk in Actie en levert allerlei vormen van ondersteuning en materialen voor het jeugdwerk in de protestantse kerken.  Vrijwilligers in het jeugdwerk staan voor veel uitdagingen. Op een levendige manier een verhaal vertellen in de kindernevendienst, jongeren helpen te participeren in de gemeente, begeleiden van een groep pubers in de catechese of met ouders stilstaan bij geloofsopvoeding. J.O.P. kan hierbij om hulp gevraagd worden.


8 en 15 april

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening.


22 en 29 april

Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd.


6 en 13 mei

Steunfonds “Het vakantiebureau”

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hooglaagbed) aangeschaft, maar ook voor uitstapjes of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets.


20 mei

Kerk in Actie (Bijbel)onderwijs op het platteland van Bangladesh

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen en schrijven. Ook de voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren.  Deze kerk biedt onderwijs, vaktrainingen en versterkt microkredieten aan de gemeenteleden.


27 mei en 3 juni

Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana

Op het platteland van Ghana is veel honger en armoede. Hoofdoorzaak: de traditionele landbouw en een tekort aan kennis om voldoende opbrengsten van het land te halen voor de groeiende bevolking. Oplossing: de bevolking leren om biologische landbouwmethoden toe te passen. Trainingen worden verzorgd door lokale projectleiders met steun en inbreng van ELPG. ELPG is inmiddels 40 jaar betrokken bij de landbouwontwikkeling in Noord Ghana en de resultaten bewijzen dat deze biologische landbouwmethoden werken. Er zijn aanzienlijk hogere oogstopbrengsten, er is duurzaam landgebruik en minder erosie, er komt meer sociale samenhang in de dorpen en er komt een verbetering van het milieu, o.a. door bomenaanplant.


10 en 17 juni

Het Tweede Huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt.


24 juni en 1 juli

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen.


8 en 15 juli

Jeugdwerk - JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)

De jeugdorganisatie J.O.P. is verbonden met Kerk in Actie en levert allerlei vormen van ondersteuning en materialen voor het jeugdwerk in de protestantse kerken. Vrijwilligers in het jeugdwerk staan voor veel uitdagingen. Op een levendige manier een verhaal vertellen in de kindernevendienst, jongeren helpen te participeren in de gemeente, begeleiden van een groep pubers in de catechese of met ouders stilstaan bij geloofsopvoeding. J.O.P. kan hierbij om hulp gevraagd worden.


22 en 29 juli

Edukans

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Edukans zorgt voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Zij werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Lopende projecten zijn onder meer: verbetering van land- en tuinbouwopleidingen in Oeganda, noodonderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in opvangkampen, strijd tegen kindhuwelijken in India, steun aan goed basisonderwijs in Kenia, en verbetering van het onderwijs in verschillende andere ontwikkelingslanden.


5 en 12 augustus

Interkerkelijk platform Kerk en vluchteling Wijchen e.o.

Het platform staat voor een ruimhartige en humane uitleg van internationale verdragen voor vluchtelingen en mensenrechten. Naast ondersteuning bij alle procedures wil het platform ook een vraagbaak voor vluchtelingen zijn. Het platform geeft ook ondersteuning vanuit het project “Maatwerk”. Hierbij wordt nieuwkomers de eerste 5 jaar extra steun geboden om snel hun plaats in de Nederlandse samenleving te vinden. Deze steun kan bestaan uit taalles, bijles voor kinderen of een MBO opleiding. Daarnaast wordt jaarlijks een vakantiekamp georganiseerd voor kinderen uit het AZC Grave. Ook in de PKN Groesbeek wordt hiervoor gecollecteerd.


19 en 26 augustus

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen.  De stichting is genoemd is genoemd naar Casey, nu 12 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland.  Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen. Ook in de PKN Groesbeek wordt hiervoor gecollecteerd.


2 en 9 september

PAX

PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma's vanuit één organisatie. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan.


16 en 23 september

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers.


30 september en 7 oktober

Kerk & Israël

Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek over Israël, ontwikkelt de PKN Inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift “Kerk en Israël Onderweg” dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun maakt deze activiteiten mogelijk.


14, 21 en 28 oktober

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis én een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in in Jeugddorp De Glind. En bevordert landelijk het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen. De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.


4 en 11 november

Harmonenergy Mozambique

Stichting Harmonergy ondersteunt met kleine projecten bewoners in het zuiden van Mozambique. Samen met lokale partners, waaronder twee universiteiten, werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van Agroforestry (voedselbossen). Harmonergy wil met de partners de basis versterken, waardoor de lokale bewoners met dit model hun eigen grond kunnen beschermen, inkomen genereren en tegelijk de natuur herstellen.
De mensen achter Harmonergy zijn Ingrid de Souza (Z-Afrika) en Elsard de Boer (Nederland), nauw betrokken bij de kerk in Groesbeek. Zij gaan zich in Mozambique vestigen om het project verder te ontwikkelen. Dit jaar worden  de giften besteed aan een bijenproject en aan het ontwikkelen van Portugeestalig  lesmateriaal voor lokale boeren en studenten. Het bijenproject heeft een dreiledig doel namelijk; geen beschadiging van bijenvolken in het bos, honing als opbrengst en bescherming tegen olifanten die bang zijn voor bijen. Zo kunnen de bewoners hun tuinen beschermen met bijenkasten en is er minder kans op vernieling van de gewassen door de olifanten.
In Malden heeft Harmonergy in de ecologische tuin Kiemkracht  64 hun Agroforestry-model met succes geïntroduceerd. De gemeente Heumen heeft voor de tuin de duurzaamheidsprijs uitgereikt.  Op de website: www.Harmonergy.nl leest u meer over dit collecte doel. 


18 en 25 november

Lepra zending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.


2 en 9 december

Wenchi Hospital Ghana

Van 1969 tot 1973 waren Jan en Joke Beltman, gemeenteleden van de kerk in Groesbeek, als arts werkzaam in het Wenchi Methodist Hospital in Ghana.
Het ziekenhuis was toen gevestigd in een oud schoolgebouw en had 45 bedden en 60 personeelsleden. Met financiële hulp van familie en bekenden konden ze het ziekenhuis gaandeweg uitbreiden.
In 1998 hebben Jan en Joke de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana  opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in de jaren ervoor behoorlijk in een dal geraakt. Gelukkig was er inmiddels wel een voortreffelijke nieuwe Ghanese ziekenhuisadministrator aangesteld.
Zonder hulp van het rijke Noorden kan een "bushziekenhuis" het niet redden, maar mede door de ondersteuning van de stichting kwam alles in een stroomversnelling. Er werden veel succesvolle projecten gestart en de stichting financierde mee.
Het ziekenhuis heeft nu 240 bedden en 360 medewerkers, allen Ghanees.
Op de website www.Wenchi Hospital.nl leest u meer over dit collectedoel.
Jan en Joke komen er t.z.t. graag over vertellen.


16 en 23 december

Kinderen in de knel

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.


24, 25 en 30 december

Kinderen in de knel

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vakopleiding krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.


 

Toelichting op de besteding van collectedoelen 2019


6, 13 en 20 januari 2019

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


27 januari, 3 en 10 februari

Stichting Mirembe (Kamuli)

Tekst volgt.