Nieuws


Collectezakken.JPGWarme_handen.jpg 

16 januari 2019

Wijziging Taakgroep Diaconie

De samenstelling van de taakgroep diaconie is m.i.v. bovenstaande datum veranderd. Ernst Hagens is na 12 jaar trouwe dienst teruggetreden en Leon van der Kar is lid van de taakgroep geworden. De samenstelling van de taakgroep is vanaf 16 januari 2019: Luuk de Blois voorzitter/ secretaris, Wim Buijzert penningmeester/ administrateur en Leon van der Kar lid. Leon zal per half jaar collecteroosters opstellen, die vervolgens door de hele taakgroep in vergadering bijeen worden besproken en vastgesteld. Hij zal ook het voortouw nemen bij de kerstacties voor tachtigplussers.
Wij willen op deze plaats Ernst danken voor de goede en nauwkeurige vervulling van het penningmeesterschap. Hij laat de kas van de diaconie in goede staat achter. De diaconie is niet rijk, maar kan mede door goed beheer van Ernst altijd voldoende geld vinden om haar activiteiten te financieren.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie 

 
 

19 november 2018

Stand van zaken diaconale projecten

Onze gemeente geeft trouw elke zondag geld voor het werk van de diaconie. Dat geld gaat onder meer naar ondersteuningen en diaconale projecten. Bij ondersteuningen gaat het om giften aan behoeftigen binnen de gemeenten Heumen en Mook. Daarbinnen vallen ook de kerstgiften aan de cliënten van de voedselbank. Er zijn weer meer personen en gezinnen, die van de voedselbank Groesbeek en omstreken, uitgiftepunt Malden, gebruik maken. Twee jaar geleden dachten we dat het aantal steeds verder zou dalen. We stonden op een ogenblik op twaalf ontvangers van pakketten. Nu zijn het er echter alweer 24, van wie ongeveer een derde deel een migratie-achtergrond heeft. Voor uitgiften in Malden maakt de voedselbank gebruik van de locatie, die onze kerk in de Lage Horst huurt. De voedselbank lift als het ware mee met onze kerk, om niet. Onze kerkelijke gemeente levert ook nog steeds vrijwilligers aan de voedselbank.

Diaconale projecten zijn meestal subsidies. E 300 per kwartaal gaat bij voorbeeld naar de voedselbank Groesbeek e.o. Er gaat ook geld naar het Hulpfonds Heumen, dat een stijgend aantal aanvragen heeft. In 2017 zijn 26 aanvragen gehonoreerd, maar in 2018 worden het er meer. Het hulpfonds helpt met eenmalige giften mensen in nood, die door zo’n gift weer verder kunnen. Eigenlijk doet het hulpfonds diaconaal werk. Ook gaat geld naar Vluchtelingenwerk Mook en naar het regionale diaconale platform vluchtelingenwerk, dat vanuit de protestantse diaconie Wijchen gecoördineerd wordt. En dan zijn er nog de aanvullingen, die de diaconie vanuit haar reserves toevoegt aan opbrengsten van collecten. De diaconie geeft al jaren alles uit dat binnenkomt, maar handhaaft ook een reeds langer bestaande reserve, die echter niet te groot mag worden. Diaconaal geld moet rollen.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie

21 november 2017

Hulpfonds Heumen

Sinds 1 december 2016 functioneert binnen de gemeente Heumen (Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt) de Stichting Hulpfonds Heumen (opgericht per 17-11-2016). Deze stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen van deze gemeente, die tijdelijk in financiële nood komen en daarvoor niet terug kunnen vallen op de gemeentelijke voorzieningen. Mook en Molenhoek behoren niet tot het werkgebied van het hulpfonds, maar dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen. Het hulpfonds neemt als het ware hobbels weg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. De diaconie van de protestantse gemeente Heumen draagt ook bij aan de financiën van het hulpfonds en gaat er in het jaar 2018 weer voor collecteren. Bovendien zitten drie leden van onze kerk in het bestuur van de stichting: Ab de Groot (secretaris), Wim Buijzert (plaatsvervangend penningmeester) en Luuk de Blois (voorzitter). Twee van deze drie zijn lid van de taakgroep diaconie. Alle reden dus om, nu het hulpfonds een jaar bestaat, er in de Wegwijs en op de website weer eens iets over te vertellen.

Wat voor hulp heeft het hulpfonds verstrekt?  Er waren eenmalige medische kosten, die niet door andere instanties vergoed werden. Zo hebben we eens een gehoorapparaat betaald. Nogal vaak hebben wij bijgesprongen in de kosten van vervoer en verplaatsing. We hebben nu al enkele malen een fiets gekocht voor mensen, die daarmee naar een niieuwe werkplek konden gaan, of om andere redenen zich echt moesten kunnen verplaatsen. Zulke mensen hebben dan gewoon geen geld voor de bus of om zelf een fiets te kopen, ze zijn echt aan het eind van hun mogelijkheden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de 22 gevallen, die we tot op heden behandeld hebben. Goed diaconaal werk! En we helpen iedereen, zonder onderscheid naar gezindte of wat dan ook.

Luuk de Blois, voorzitter taakgroep diaconie


 

11 november 2017

De landelijke diaconale dag

De Landelijke Diaconale Dag is al 122 jaar een belangrijke inspiratiedag voor diakenen en predikanten. Ook in 2017 kwamen er meer dan 900 mensen op af, uit alle delen van het land. Deze keer ben ik er alleen naar toe gegaan.

De locatie was het Beatrixgebouw te Utrecht. Het programma liep van 10.00 tot 16.00u., maar al vóór 10.00u. klonk uit de plenaire zaal de muziek van de groep ‘The Psalm Project’, die de psalmen op moderne muziek uitvoeren. Later tijdens de dag traden ze ook nog een paar keer op. De liturgische opening werd verzorgd door ds. René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. In de vorm van een quiz werd vervolgens gesproken over het werk van Kerk in Actie, dat door 94 % van de protestantse gemeenten gesteund wordt. Ook wij nemen regelmatig collectedoelen van hen over. Aan het einde van de plenaire ochtendzitting werd verslag uitgebracht over een tiental succesrijke diaconale initiatieven in het land, waarvan er één verkozen werd tot ‘smaakmaker van het jaar.’

Verder konden de deelnemers aan de dag kiezen uit dertig workshops, één vóór de lunch en één erna. Ze gingen over thema’s als duurzaamheid, jeugddiaconaat, armoede en vluchtelingen. Ondergetekende heeft er twee bezocht, een debat over 'Kerk in een seculiere samenleving' en een uitstekende lezing van prof. Harm Noordegraaf over tien jaar onderzoek naar diaconaat door de Stichting Rotterdam. Volgens hem behoren diaconaal en pastoraal werk één geheel te zijn, met één doelstelling en zonder verkokering, en kan een diaconie het beste functioneren als een groep vrijwilligers gegroepeerd wordt rondom een professional.

Ds. Karin van den Broeke, praeses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, sloot de dag af.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie.

1702_Logo_SHH.jpg

Klik op het logo om de website van de stichting te openen.

Dubbel_bl_lijn.png

 Huis van Compassie te Nijmegen

2015_HuisvanCompassie.jpg

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het "Huis van Compassie". Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeelddaklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.
Met het centraal stellen van het begrip "compassie" wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het "handvest voor compassie" een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat "behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden". Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting - bezinning - samenwerking - solidariteit.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Astrid Meijer, telefoon 0485-512586 of bekijk de website van het Huis van Compassie.

Dubbel_bl_lijn.png