Menu Sluiten

Nieuws van de diaconie

Noodkreet uit Kamuli, Oeganda

1 mei 2020

Kizito, het schoolhoofd in Kamuli is aan de telefoon. Hij geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid: het coronavirus maakt slachtoffers, maar er dreigen in Oeganda nog veel meer mensen te sterven door de honger. Alle handel in het dorp is stil gevallen vanwege de plotselinge lockdown. Mensen kunnen opeens geen geld meer verdienen om voedsel te kopen. En het ziet er naar uit dat deze ellende nog minstens vier weken doorgaat. Velen oud en jong zullen het niet overleven. Help alstublieft en maak geld over naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen. (rek.nr. NL16 INGB 0000 9047 42 o.v.v. Noodhulp Kamuli) Via Mirembe wordt het geld met spoed overgemaakt zodat er maismeel en andere eerste levensbehoeften gekocht kan worden. De actuele stand van zaken kunt u vinden op de site van Stichting Mirembre. Meer informatie over de school in Kamuli vindt u hier

Update mei 2020

Op 1 mei kwam een noodkreet van Kalanzi, het hoofd van de school in Kamuli: ‘Ik ben ten einde raad. Mensen staan voor mijn huis en vragen om hulp. De kinderen zijn verzwakt van de honger en in onze gemeenschap zijn vier oudere mensen van uitputting overleden.’ Het lukte dankzij veel goede gevers de eerste levensbehoeften, zoals maismeel, aan te kopen en een transport te organiseren dat op zaterdag 2 mei naar Kamuli ging. Voor verdere hulp is uw gift welkom bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen. Het geld wordt steeds met spoed overgemaakt.

Taakverdeling taakgroep diaconie

29 april 2020

Voorzitter, tevens als diaken lid van de kerkenraad, Wim Buijzert. Hij zit al in de kerkenraad.
Secretaris, tevens opsteller van de collecteroosters (met hulp van andere leden van de taakgroep): Leon van de Kar.
Penningmeester/ administrateur: Pieter Oude Egberink.
Lid van de taakgroep, tevens als diaken lid van de kerkenraad (vanaf 21 juni 2020): Marijne Magnée-Nentjes.

Stand van zaken diaconale projecten

18 november 2019

Onze gemeente geeft trouw elke zondag geld voor het werk van de diaconie. Dat geld gaat onder meer naar ondersteuningen en diaconale projecten. Bij ondersteuningen gaat het om giften aan behoeftigen binnen de gemeenten Heumen en Mook.

Daarbinnen vallen ook de kerstgiften aan de cliënten van de voedselbank. Er zijn weer meer personen en gezinnen, die van de voedselbank Groesbeek en omstreken, uitgiftepunt Malden, gebruik maken. In 2016 dachten we dat het aantal steeds verder zou dalen. We stonden op een ogenblik op twaalf ontvangers van pakketten. Nu zijn het er echter alweer 24, van wie ongeveer een derde deel een migratie-achtergrond heeft. Voor uitgiften in Malden maakt de voedselbank gebruik van de locatie, die onze kerk in de Lage Horst huurt. De voedselbank lift als het ware mee met onze kerk. Onze kerkelijke gemeente levert ook nog steeds vrijwilligers aan de voedselbank.

Diaconale projecten zijn meestal subsidies. €300,- per kwartaal gaat bijvoorbeeld naar de voedselbank Groesbeek e.o. Er gaat ook geld naar het Hulpfonds Heumen, dat een stijgend aantal aanvragen heeft. In 2017 zijn 26 aanvragen gehonoreerd, maar in 2018 en 2019 zijn het er meer geworden. Het hulpfonds helpt met eenmalige giften mensen in nood, die door zo’n gift weer verder kunnen. Eigenlijk doet het hulpfonds diaconaal werk.

Ook gaat geld naar Vluchtelingenwerk Mook en naar het regionale diaconale platform vluchtelingenwerk, dat vanuit de protestantse diaconie Wijchen gecoördineerd wordt. En dan zijn er nog de aanvullingen, die de diaconie vanuit haar reserves toevoegt aan opbrengsten van collecten. De diaconie geeft al jaren alles uit dat binnenkomt, maar handhaaft ook een reeds langer bestaande reserve, die echter niet te groot mag worden. Diaconaal geld moet rollen.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie, november 2019

Hulpfonds Heumen

28 februari 2019

Sinds 1 december 2016 functioneert binnen de gemeente Heumen (Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt) de Stichting Hulpfonds Heumen (opgericht per 17-11-2016). Deze stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen van deze gemeente, die tijdelijk in financiële nood komen en daarvoor niet terug kunnen vallen op de gemeentelijke voorzieningen. Mook en Molenhoek behoren niet tot het werkgebied van het hulpfonds, maar dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen.

Het hulpfonds neemt als het ware hobbels weg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. De diaconie van de protestantse gemeente Heumen draagt ook bij aan de financiën van het hulpfonds. Bovendien zitten drie leden van onze kerk in het bestuur van de stichting: Ab de Groot (secretaris), Wim Buijzert (plaatsvervangend penningmeester) en Luuk de Blois (voorzitter). Twee van deze drie zijn lid van de taakgroep diaconie. 

Wat voor hulp heeft het hulpfonds verstrekt? Er waren eenmalige medische kosten, die niet door andere instanties vergoed werden. Zo hebben we eens een gehoorapparaat betaald. Nogal vaak hebben wij bijgesprongen in de kosten van vervoer en verplaatsing. We hebben nu al enkele malen een fiets gekocht voor mensen, die daarmee naar een nieuwe werkplek konden gaan, of om andere redenen zich echt moesten kunnen verplaatsen. Zulke mensen hebben dan gewoon geen geld voor de bus of om zelf een fiets te kopen, ze zijn echt aan het eind van hun mogelijkheden. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Het Hulpfonds verwerkt tegenwoordig zo’n 30 gevallen per jaar. Het Hulpfonds helpt zonder onderscheid naar gezindte en is een neutrale stichting, waarin o.m. de gemeente Heumen en de protestantse gemeente Heumen deelnemen.

Huis van Compassie te Nijmegen

31 augustus 2015

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het “Huis van Compassie”. Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven.

We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.

Met het centraal stellen van het begrip “compassie” wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het “handvest voor compassie” een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat “behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden”. Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting – bezinning – samenwerking – solidariteit.

Voor meer informatie: bekijk de website van het Huis van Compassie.