Beleidsplan Diaconie 2014-2017
Protestantse Gemeente Heumen 


1.   Visie op het diaconaat

Het diaconaat is binnen de kerk een sociale functie. Diakenen hebben de taak in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid die christenen van Jezus kunnen leren en aan de gerechtigheid die hij gepredikt heeft. Mensen zijn gemaakt naar het beeld van God en hebben daardoor een fundamentele waardigheid, die echter schuil kan gaan achter de gevolgen van armoede, honger, ziekte, fysieke of geestelijke gebreken of een maatschappelijke achterstand. Ook vervolging, geweld, discriminatie en onvrijheid kunnen de menselijke waardigheid bedreigen. De diaconie wil een bijdrage leveren aan het herstel van de menselijke waardigheid, waar die door de zojuist genoemde factoren ondermijnd of bedreigd wordt en ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd, en verschoven naar sociaal pastoraat, maar anno 2014 kunnen we wel eens staan aan de vooravond van een periode waarin de meest basale en oorspronkelijke taak van de diaconie, armoedebestrijding, weer belangrijker wordt.

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Alle gemeenteleden behoren er idealiter bij betrokken te zijn, al is het maar door inlichtingen door te geven aan diakenen. De diaconie verschaft binnen de gemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.

Gedacht wordt wel dat de oorsprong van het diaconaat te zoeken is bij de eerste christelijke gemeente, waar voor het eerst sprake is van ‘diakenen.’ De wortels van het diaconaat liggen echter in de geschiedenis van het volk Israël. In die geschiedenis, verhaald in het Oude Testament, spelen diaconale kernwoorden als bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid een centrale rol.

2.   Samenstelling van de taakgroep diaconie

De volgende functies zijn te onderscheiden:
-          Voorzitter/vertegenwoordiger in de kerkenraad
-          Diaconaal medewerker secretariaat
-          Diaconaal medewerker financiën
-          Diaconaal medewerker acties

 Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad.

3.   Taken van de diakenen binnen en buiten de gemeente

3.1. Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven, lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.

3.2. Het inzamelen en besteden van daarvoor nodige financiële middelen, via collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren.

3.3. Het beleid en beheer over de diaconale  gelden.

3.4. De gemeente helpen haar diaconale taak te vervullen door het verbreiden van informatie en het stimuleren van goede diaconaal gerichte initiatieven.

3.5. De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.

3.6. Het deelnemen aan het werk van de kerkenraad, via een vertegenwoordiging daarin van de taakgroep diaconie.

3.7. Het onderhouden van regelmatig contact met de leden van de taakgroep pastoraat en de contactpersonen.

3.8. Onderhouden van contacten en samenwerken met zusterorganisaties in de regio, het Rijk van Nijmegen. Concreet: samenwerken met en financieel ondersteunen van het Huis van Compassie en het diaconale centrum van de PKN gemeente Nijmegen en bijdragen aan het Interkerkelijk diaconaal platform ‘Kerk en vluchteling Wijchen en omgeving.’ (gevestigd te Wijchen).

4.   Activiteiten van de diaconie

4.1. Ondersteunen van individuele gemeenteleden, in samenwerking met de taakgroep pastoraat en contactpersonen. Deze ondersteuning kan materieel van aard zijn, maar ook bestaan uit informeren, doorsturen en hulp bieden bij het benaderen van instanties.

4.2. De diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van  afkondigingen in de kerkdiensten en publicaties in ‘Wegwijs’ en op de website van de PKN gemeente Heumen onder een eigen titel. Tevens  informeert de diaconie de gemeente over organisaties  en instellingen die hulp kunnen geven aan individuen en projecten.

4.3. Indien dat mogelijk en wenselijk is, kan de diaconie zelf projecten opzetten. Hierbij kan gedacht worden aan het ophalen van geld, maar ook aan projecten. De diaconie werkt mee, door subsidie en door inzet van een coördinator en vrijwilligers, aan het uitgiftepunt Malden van de voedselbank Groesbeek en omgeving.

4.4. Werelddiaconaat. Het bijdragen aan ondersteuning van mensen in nood, waar ook ter wereld, uit eigen middelen of via acties en collectes.

4.5. Het ondersteunen van specifieke doelgroepen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld asielzoekers en gevangenen. De diaconie is lid van het Interkerkelijk diaconaal platform ‘Kerk en vluchteling Wijchen en omgeving.’

4.6. In de wekelijkse viering verzorgt de diaconie de bestemming van de bloemen als groet van de gemeente.

4.7. In de paas- en kersttijd verzorgt de diaconie een groet aan gemeenteleden ouder dan 75 jaar en aan zieken in de gemeente.

4.8. Toerusting: de diakenen worden in de gelegenheid gesteld om bij het aanvaarden van hun ambt of op ieder ander gewenst tijdstip cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het gebied van diaconale zaken te vergroten. Het streven is dat enkele diakenen de landelijke diaconale dag  bezoeken.

5.   Inkomsten

5.1. Inkomsten uit collectes. In elke eredienst wordt een collecte gehouden voor het eigen diaconale werk. Volgens een opgesteld collecterooster worden er ook regelmatig diaconaal getinte collectes gehouden voor specifieke doelen.

5.2. Voor specifieke projecten kunnen er eenmalige inzamelingsacties worden georganisseerd.

N.B.: De diaconie stelt zicht ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal verantwoorde wijze te beheren. Dat houdt in dat er met deze gelden niet gespeculeerd zal worden.

Winst en renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden.

6.    Financiële ondersteuning      

Het diaconale geld is volledig bestemd voor diaconale doelen. Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op.

September 2014,

De taakgroep diaconie van de Protestantse Kerk in
Heumen, Malden, Overasselt, Nederasselt, Molenhoek en Mook.