Menu Sluiten

Collectedoelen

Collectedoelen 2022


2, 9 en 16 januari 2022

Stichting Hulpfonds Heumen

De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. De stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te realiseren.  (www.hulpfondsheumen.nl)


23, 30 januari en 6 februari 2022

Stichting Mirembe (waaronder Kamuli)

Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan zelf in staat op hun eigen manier hun woon- en leefsituatie in te richten en voor hun toekomst te zorgen. Daartoe steunt Stichting Mirembe medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda. Stichting Mirembe wil bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen. Alle leden van het bestuur van stichting Mirembe hebben voor kortere of  langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar onze betrokkenheid met het land en de mensen. Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Stichting Mirembe werkt samen met lokale professionals en steunt kleinschalige lokale initiatieven. Het voor onze gemeente bekendste project van Stichting Mirembe is Kamuli Childcare Nursery and Primary School aan de grens Oeganda-Tanzania. Stapje voor stapje en met financiële hulp uit Nederland worden de klaslokalen en onderwijsmateriaal aangepakt. (www.stichtingmirembe.nl)


13, 20 en 27 februari 2022

Kerk in Actie – de kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

Meer dan 90 % van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel aan kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Op de lijst van het herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!   (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten).


6, 13, 20 maart 2022

Kerk in Actie – Meer werkgelegenheid voor jongeren – Nepal

Omdat de werkeloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegendheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie bijvoorbeeld bij het opzetten van een pluimveebedrijf, een groentekwekerij, een naaiatelier of een werkplaats voor het repareren van motorfietsen. Jongeren kunnen ook een landbouwtraining krijgen, bijvoorbeeld in de teelt van olijven of walnoten, of een vakopleiding, een stageplek of coaching. Ook kunnen zij in contact worden gebracht met afnemers of werkgevers. (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten)


27 maart en 3 en 10 april 2022

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd. (www.hetkloosterhuis.nl)


17 april 2022

Kerk in Actie – Paascollecte werelddiaconaat – Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkeloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.  (www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten)


24 april, 1 en 8 mei 2022

Steunfonds Het vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft. (www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds)


15, 22 en 29 mei 2022

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. (www.kruispuntnijmegen.nl)


5, 12, 19 juni 2022

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen. (www.vrolijkheid.nl)


26 juni en 3 juli 2022

Kerk in Actie – Actie vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. (https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas)


10, 17 en 24 juli 2022

Het tweede huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt.(www.stichtinghettweedehuis.nl)


31 juli en 7 en 14 augustus 2022

Edukans

Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden.  Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Zodat de kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen! Zie ook www.edukans.nl.


21, 28 augustus en 4 september 2022

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen.  De stichting is genoemd naar Casey, nu 18 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland.  Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen. Zie ook www.caseytroyfoundation.nl.


11, 18 en 25 september 2022

Jeugdwerk JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Zie ook www.jongprotestant.protestantsekerk.nl.


2,9 en 16 oktober 2022

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers. Zie ook www.stichtinggast.nl.


23, 30 oktober en 6 november 2022

Childslife Nederland – Oekraïne

Childslife biedt kansen aan kinderen zodat zij zich zelf in de toekomst kunnen redden zonder steun van Childslife of een andere hulporganisatie. Childslife werkt daarom met ervaren lokaal personeel met begrip van de lokale cultuur en problematiek. Childslife biedt momenteel veel hulp aan Oekraïnse minderjarige vluchtelingen in Roemenië en Moldavië.  Zij bieden hulp op maat, gebaseerd op de behoeften van kinderen en hun directe leefomgeving. Zie ook www.childslife.nl.


13, 20 en 27 november 2022

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in en heeft hiervoor het Jeugddorp De Glind. De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.  Zie ook www.rudolphstichting.nl.


4, 11 en 18 december 2022

Harmonenergy Mozambique

Stichting Harmonergy van Ingrid de Souza uit Z-Afrika en Elsard de Boer uit Nederland ondersteunt met kleine projecten bewoners in het zuiden van Mozambique. Samen met lokale partners, waaronder twee universiteiten, werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van Agroforestry (voedselbossen). Harmonergy wil met de partners de basis versterken, waardoor de lokale bewoners met dit model hun eigen grond kunnen beschermen, inkomen genereren en tegelijk de natuur herstellen. Op de website: www.Harmonergy.nl leest u meer over dit collecte doel.


24, 25 en 26 december 2022

Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

Van 1969 tot 1973 waren Jan en Joke Beltman, gemeenteleden van de kerk in Groesbeek, als arts werkzaam in het Wenchi Methodist Hospital in Ghana. Het ziekenhuis was toen gevestigd in een oud schoolgebouw en had 45 bedden en 60 personeelsleden. Met financiële hulp van familie en bekenden konden ze het ziekenhuis gaandeweg uitbreiden. In 1998 hebben Jan en Joke de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana  opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in de jaren ervoor behoorlijk in een dal geraakt. Gelukkig was er inmiddels wel een voortreffelijke nieuwe Ghanese ziekenhuisadministrator aangesteld. Zonder hulp van het rijke Noorden kan een “bushziekenhuis” het niet redden, maar mede door de ondersteuning van de stichting heeft het ziekenhuis nu 240 bedden en 360 medewerkers, allen Ghanees. Op de website www.wenchihospital.nl leest u meer over dit collectedoel.


Collectedoelen 2023


1, 8 en 15 januari 2023

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen. Zie ook www.hulpfondsheumen.nl.


22 en 29 januari 2023

Stichting Mirembe (waaronder Kamuli)

Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan zelf in staat op hun eigen manier hun woon- en leefsituatie in te richten en voor hun toekomst te zorgen. Daartoe steunt Stichting Mirembe medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda. Stichting Mirembe wil bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen. Alle leden van het bestuur van stichting Mirembe hebben voor kortere of  langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar onze betrokkenheid met het land en de mensen. Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Stichting Mirembe werkt samen met lokale professionals en steunen kleinschalige lokale initiatieven. Waaronder een school in het gehucht Kamuli, die al langere tijd van onze gemeente giften heeft ontvangen voor het runnen van de school en het onderhoud van het gebouw.  Zie ook www.stichtingmirembe.nl.