Menu Sluiten

Collectedoelen


Collectedoelen 2023


1, 8 en 15 januari 2023

Stichting Hulpfonds Heumen

De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. De stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te realiseren. Zie ook www.hulpfondsheumen.nl.


22 en 29 januari en 5 februari

Stichting Mirembe (waaronder Kamuli)

Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan zelf in staat op hun eigen manier hun woon- en leefsituatie in te richten en voor hun toekomst te zorgen. Daartoe steunt Stichting Mirembe medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda. Stichting Mirembe wil bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen. Alle leden van het bestuur van stichting Mirembe hebben voor kortere of  langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar hun betrokkenheid met het land en de mensen. Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Stichting Mirembe werkt samen met lokale professionals en steunt kleinschalige lokale initiatieven. Zie ook www.stichtingmirembe.nl.


12, 19 en 26 februari

Kerk in Actie – Maatjes voor gezinnen zonder ouders – Zambia

Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan Stichting Mirembe vindt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven. Mensen zijn dan Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Zie ook www.kerkinactie.nl/kinderenzambia


5, 12 en 19 maart

Kerk in Actie – Kansen creëren voor jongeren – Bangladesh

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.


26 maart en 2 en 16 april

Stichting Het Kloosterhuis

Een particulier initiatief, ruim 30 jaar geleden gestart met het doel een leeg klooster een nieuwe bestemming te geven. Een bestemming in de geest van de vorige bewoonsters, de zusters Redemptoristinnen. Dat gebouw wordt nu bewoond door een aantal mensen die de zorg voor het gebouw en alles wat daarbij hoort hebben. Het heeft ook een vijftal gastenkamers voor tijdelijke opvang, waarvan twee kamers geschikt zijn voor families. Mensen die om wat voor reden dan ook dakloos zijn geworden kunnen daar voor een overbruggingsperiode gebruik van maken. Deze ruimtes zijn gemeubileerd. Daarnaast zijn er tal van faciliteiten voor de gasten. In de dertig jaar van het bestaan van Het Kloosterhuis zijn er talloze mensen geweest die daar enige tijd verbleven. Door de vele wisselingen moeten kamers en andere ruimtes die door de gasten gebruikt worden regelmatig opgeknapt worden. Ook moet af en toe meubilair vervangen worden. Het Kloosterhuis ontvangt geen subsidie, dus inkomsten uit andere bronnen zijn van harte welkom. (www.hetkloosterhuis.nl)


9 april

Kerk in Actie – Paascollecte werelddiaconaat – Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!


23 en 30 april en 7 mei

Steunfonds Het vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft.(www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds)


14, 21 en 28 mei 2023

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. (www.kruispuntnijmegen.nl)


4, 11 en 18 juni

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. De activiteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen. (www.vrolijkheid.nl)  


25 juni, 2 en 9 juli

Kerk in Actie – Actie vakantietas : zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol leuke verrassingen is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. (www.protestantsekerk.nl/thema/armoede/


16, 23 en 30 juli

Het Tweede Huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalige klooster te Nederasselt.(www.stichtinghettweedehuis.nl)


6 en 13 augustus

Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Ook biedt het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. Tevens worden er o.m. debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij compassie centraal staat. (Zie ook www.huisvancompassienijmegen.nl).


20 en 27 augustus en 3 september

Childs life

Childslife biedt kansen aan kinderen zodat zij zich zelf in de toekomst kunnen redden zonder steun van Childslife of een andere hulporganisatie. Childslife werkt daarom met ervaren lokaal personeel met begrip van de lokale cultuur en problematiek. Childslife biedt momenteel veel hulp aan Oekraïnse minderjarige vluchtelingen in Roemenië en Moldavië.  Zij bieden hulp op maat, gebaseerd op de behoeften van kinderen en hun directe leefomgeving. Zie ook www.childslife.nl.


10, 17 en 24 september

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in en heeft hiervoor het Jeugddorp De Glind.  De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. (www.rudolphstichting.nl).


1, 8 en 15 oktober

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers. Zie ook www.stichtinggast.nl.


22 en 29 oktober

Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

Van 1969 tot 1973 waren Jan en Joke Beltman, gemeenteleden van de kerk in Groesbeek, als arts werkzaam in het Wenchi Methodist Hospital in Ghana. Het ziekenhuis was toen gevestigd in een oud schoolgebouw en had 45 bedden en 60 personeelsleden. Met financiële hulp van familie en bekenden konden ze het ziekenhuis gaandeweg uitbreiden.

In 1998 hebben Jan en Joke de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana  opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. Het ziekenhuis was in de jaren ervoor behoorlijk in een dal geraakt. Gelukkig was er inmiddels wel een voortreffelijke nieuwe Ghanese ziekenhuisadministrator aangesteld. Zonder hulp van het rijke Noorden kan een “bushziekenhuis” het niet redden, maar mede door de ondersteuning van de stichting heeft het ziekenhuis nu 240 bedden en 360 medewerkers, allen Ghanees. Op de website www.wenchihospital.nl leest u meer over dit collectedoel.


5 november

Oogstdienst gezamenlijk met de protestante gemeente Groesbeek

De opbrengst van de oogstdienst zal worden overgemaakt naar de stichting Het Kruispunt in Nijmegen. Zie ook www.kruispuntnijmegen.nl.


12, 19 en 26 november

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen.  De stichting is genoemd naar Casey. Casey is in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland.  Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen. Zie ook www.caseytroyfoundation.nl.


3, 10, 17, 24, 25 en 31 december

Diverse doelen van Kerk in Actie

3 december 2023 – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Oeganda

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte èn overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw) training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbebesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat., De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.  Zie ook kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-oeganda-advent.

10 december 2023 – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.  Zie ook kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-werelddiaconaat-myanmar-advent.

17 december 2023  –  Kerk in Actie –  Binnenlands diaconaat

Als kerken diaconaal betrokken zijn bij hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Zo zijn bijvoorbeeld in Oost Groningen en Limburg de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen.  Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen.  Zie ook kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-binnenlands-diaconaat-nederland-advent.

24 december 2023 – Kerk in Actie – JOP (= Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Zie ook kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-kinderen-en-jongeren-nederland-advent.

25 en 31 december 2023 – Kerk in Actie – Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Kerk in Actie stimuleert ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. Zie ook kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte.


Collectedoelen 2024


7, 14 en 21 januari 2024

Stichting Hulpfonds Heumen

De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. De stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn vrijwilligers die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te realiseren.  (www.hulpfondsheumen.nl)


28 januari, 4 en 11 februari 2024

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd. (www.hetkloosterhuis.nl)


18 en 25 februari 2024

Kerk in Actie – Indonesië

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.


3 en 10 maart 2024

Kerk in Actie – Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.


17 en 24 maart en 7 april 2024

Kerk in Actie – Rwanda

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.


31 maart 2024

Kerk in Actie – Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.


14, 21 en 28 april 2024

Steunfonds het Vakantiebureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of een recreatiemiddel zoals een rolstoelfiets aangeschaft.(www.hetvakantiebureau.nl/steunfonds)


5, 12 en 19 mei 2024

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. (www.kruispuntnijmegen.nl)


26 mei, 2 en 9 juni 2024

Harmonergy

Stichting Harmonergy van Ingrid de Souza uit Z-Afrika en Elsard de Boer uit Nederland ondersteunt met kleine projecten bewoners in het zuiden van Mozambique. Samen met lokale partners, waaronder twee universiteiten, werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van voedselbossen. Harmonergy wil met de partners de basis versterken, waardoor de lokale bewoners met dit model hun eigen grond kunnen beschermen, inkomen genereren en tegelijk de natuur herstellen. Op de website: www.Harmonergy.nl, leest u meer over dit collecte doel.


16, 23 en 30 juni 2024

Kerk in Actie – Actie vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol leuke verrassingen is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. (www.protestantsekerk.nl/thema/armoede/)