Menu Sluiten

Vieren

Kerkdienst of viering

Iedere zondagmorgen om 10 uur is er een viering. Op de kerstavond en in de paasnacht zijn er bijzondere vieringen om 22 uur. We delen verhalen, gebeden, poëzie, brood en wijn. Belangrijke levensmomenten zoals doop, huwelijk of uitvaart krijgen bij ons een persoonlijke invulling. De liturgie is meerstemmig, met eigentijdse en klassieke elementen: zoeken en verlangen, verwondering, uitdaging, geborgenheid, troost, dankbaarheid of lofprijzing. Regelmatig is er een viering voor jong en oud samen. Op verzoek is er kinderoppas (stuur een mail naar predikant@pknheumen.nl).

Kindernevendienst en jongeren
Elke eerste zondag van de maand is er een activiteit voor de kinderen. We organiseren een kindernevendienst (basisschool leeftijd) en er is “Goed Plan” (middelbare school leeftijd).  

Dienst van Schrift en Tafel (Heilig Avondmaal)

Elke derde zondag van de maand vieren we het avondmaal (Dienst van Schrift en Tafel). We doen dat staande in een kring, met gebruikmaking van diverse teksten of een gezongen avondsmaalsliturgie. De viering wordt afgesloten met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader. Om de gemeenschap te benadrukken doen we dat hand in hand. Bij deze avondmaalsviering zijn alle kerkgangers, inclusief de kinderen, hartelijk welkom.

Doop

De doop van uw kind is een bijzondere gebeurtenis. In samenspraak met de predikant wordt hier een persoonlijke invulling aan gegeven. De doop vindt altijd tijdens een kerkviering plaats; de bijzondere gebeurtenis deel je graag met anderen en met de gemeente.

Muziek

In onze vieringen krijgt muziek een belangrijke plaats. Na de overweging van de voorganger is er vaak een muzikaal intermezzo met het orgel of de piano, zodat we alles op ons in kunnen laten werken. Ook is er een muziekgroep die regelmatig met diverse instrumenten de zondagse vieringen ondersteunt. Met name in de diensten voor Jong en Oud neemt de muziekgroep de plaats in van het orgel. Daarnaast worden onze diensten zo nu en dan begeleidt door onze eigen cantorij onder leiding van Tineke Deunk-Joldersma.

De cantorij zingt tijdens de Kerstnachtdienst

Voorbereiding Pasen

De paascyclus wordt jaarlijks voorbereid met geïnteresseerde gemeenteleden. In de stille week voor Pasen zijn er vieringen op Witte Donderdag; op Goede Vrijdag; en op zaterdagavond is er een Paaswake. Daarna vieren we het feest van Pasen op zondagmorgen.

Dienst voor Jong en Oud

Enkele keren per jaar is er ’s morgens een themadienst voor jong en oud. De kinderen blijven bij deze vieringen in de kerk, waar voor hen een speciale activiteit is. Dit zijn laagdrempelige vieringen. Ook de muziekgroep werkt hier aan mee. De voorbereidingsgroep wordt ondersteund door telkens andere gemeenteleden.

Dienst voor Jong en Oud

Kindernevendienst

Op zondagmorgen is iedere eerste zondag van de maand er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze maken het begin van de dienst in de kerk mee en gaan dan naar hun eigen viering in verenigingsgebouw ‘Terp’ tegenover de kerk. Daar wordt een verhaal verteld met een creatieve verwerking, aan de hand van het materiaal van ‘Kind op zondag’. Voor het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. Er zijn speciale projecten bij de christelijke feestdagen.

Rondom schoolvakanties is er geen kindernevendienst. Bij ‘vieringen‘ staat precies aangegeven wanneer er geen kindernevendienst is.

Kindernevendienst: Palmpasenstokken maken

Crèche

Tijdens de zondagmorgendienst kan er op aanvraag voorzien worden in kinderoppas voor de jongste kinderen in verenigingsgebouw ‘Terp’. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant via predikant@pknheumen.nl.

Goed plan

‘Goed plan’ is de tienerkerk voor 11-15 jarigen. Eén keer in de maand, op de eerste zondag, is er parallel aan de kerkdienst een bijeenkomst in ‘de Terp’. Men kiest thema’s en activiteiten in aansluiting bij de zondagsviering en de leefwereld van de jongeren.

Bloemen in de kerk

Voor iedere kerkdienst wordt er door de werkgroep Liturgisch Bloemschikken een bloemstuk gemaakt. Als groet van de gemeente wordt dit bloemstuk na de kerkdienst telkens bij iemand gebracht die een steuntje in de rug kan gebruiken.