Menu Sluiten

Beleidsplan diaconie

Beleidsplan Diaconie 2018-2021
Protestantse Gemeente Heumen 


1. Visie op het diaconaat 

Het diaconaat is binnen de kerk een sociale functie. Diakenen hebben de taak in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid die christenen van Jezus kunnen leren en aan de gerechtigheid die hij gepredikt heeft. Mensen zijn gemaakt naar het beeld van God en hebben daardoor een fundamentele waardigheid, die echter schuil kan gaan achter de gevolgen van armoede, honger, ziekte, fysieke of geestelijke gebreken of een maatschappelijke achterstand. Ook vervolging, geweld, discriminatie en onvrijheid kunnen de menselijke waardigheid bedreigen. De diaconie wil een bijdrage leveren aan het herstel van de menselijke waardigheid, waar die door de zojuist genoemde factoren ondermijnd of bedreigd wordt en ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd, en verschoven naar sociaal pastoraat en naar armoedebestrijding in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld de wereldlijke lokale overheid, en verenigingen en stichtingen, zoals voedselbanken, hulpfondsen en platforms voor hulp aan vluchtelingen. Deze verschuivingen zijn in het hele land waarneembaar en sinds enkele jaren ook in de gemeenten Heumen en Mook/ Middelaar, de vestigingsplaatsen van de PG Heumen.

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Alle gemeenteleden behoren er idealiter bij betrokken te zijn, al is het maar door inlichtingen door te geven aan diakenen. De diaconie verschaft binnen de gemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.

Gedacht wordt wel dat de oorsprong van het diaconaat te zoeken is bij de eerste christelijke gemeente, waar voor het eerst sprake is van ‘diakenen.’ De wortels van het diaconaat liggen echter in de geschiedenis van het volk Israël. In die geschiedenis, verhaald in het Oude Testament, spelen diaconale kernwoorden als bevrijding, verbond, gerechtigheid en barmhartigheid een belangrijke rol.

2. Samenstelling van de taakgroep diaconie

De volgende functies zijn te onderscheiden:

– Voorzitter/vertegenwoordiger in de kerkenraad
– Diaconaal medewerker secretariaat
– Diaconaal medewerker financiën
– Diaconaal medewerker acties/ vertegenwoordiger in de kerkenraad

Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad.

3. Taken van de diakenen binnen en buiten de gemeente

3.1 Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven, lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.

3.2 Het inzamelen en besteden van daarvoor nodige financiële middelen, via collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren.

3.3 Het beleid en beheer over de diaconale gelden.

3.4 De gemeente helpen haar diaconale taak te vervullen door het verbreiden van informatie en het stimuleren van goede diaconaal gerichte initiatieven.

3.5 De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.

3.6 Het deelnemen aan het werk van de kerkenraad, via een vertegenwoordiging daarin van de taakgroep diaconie.

3.7 Het onderhouden van regelmatig contact met de leden van de taakgroep pastoraat en de contactpersonen.

3.8 Onderhouden van contacten en samenwerken met zusterorganisaties in de regio.

4. Activiteiten van de diaconie

4.1 Ondersteunen van individuele gemeenteleden, in samenwerking met de taakgroep pastoraat en contactpersonen. Deze ondersteuning kan materieel van aard zijn, maar ook bestaan uit informeren, doorsturen en hulp bieden bij het benaderen van instanties.

4.2 De diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van  afkondigingen in de kerkdiensten en publicaties in ‘Wegwijs’ en op de website van de PKN gemeente Heumen onder een eigen titel. Tevens  informeert de diaconie de gemeente over organisaties  en instellingen die hulp kunnen geven aan individuen en projecten.

4.3 Indien dat mogelijk en wenselijk is, kan de diaconie zelf projecten opzetten en participeren in stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met het bestrijden van armoede en het lenigen van noden. De diaconie werkt mee, door subsidie en door inzet van vrijwilligers, aan het uitgiftepunt Malden van de voedselbank Groesbeek en omgeving. De diaconie participeert in het binnen de gemeente Heumen bestaande Platform Armoedebestrijding, in het Hulpfonds Heumen, in de werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn (binnen de gemeente Heumen) en in het regionale diaconale platform voor hulp aan vluchtelingen. De diaconie ondersteunt hulp aan vluchtelingen in Mook.

4.4 Werelddiaconaat. Het bijdragen aan ondersteuning van mensen in nood, waar ook ter wereld, uit eigen middelen of via acties en collectes.

4.5 Het ondersteunen van specifieke doelgroepen in de eigen omgeving.

4.6 In de wekelijkse viering verzorgt de diaconie de bestemming van de bloemen als groet van de gemeente.

4.7 In de kersttijd verzorgt de diaconie een groet aan gemeenteleden ouder dan 80 jaar en aan zieken in de gemeente.

4.8 Toerusting: de diakenen worden in de gelegenheid gesteld om bij het aanvaarden van hun ambt of op ieder ander gewenst tijdstip cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het gebied van diaconale zaken te vergroten. Het streven is dat één of meer diakenen de landelijke diaconale dag  bezoeken.

5. Inkomsten

5.1 Inkomsten uit collectes. In elke eredienst wordt een collecte gehouden voor het eigen diaconale werk. Volgens een opgesteld collecterooster worden er wekelijks collectes gehouden voor specifieke doelen.

5.2 Voor specifieke projecten kunnen er eenmalige inzamelingsacties worden georganiseerd.

N.B.: De diaconie stelt zicht ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal verantwoorde wijze te beheren. Dat houdt in dat er met deze gelden niet gespeculeerd zal worden.
Winst en renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden.

6. Financiële ondersteuning

Het diaconale geld is volledig bestemd voor diaconale doelen. Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op.

Januari 2018 
L. de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie van de PG Heumen, namens dezelfde taakgroep.