Menu Sluiten

Beleidsplan diaconie

Beleidsplan Diaconie 2021-2025
Protestantse Gemeente Heumen 


1.   Visie op het diaconaat

Het diaconaat heeft binnen de kerk een sociale functie. Diakenen hebben de taak een gezicht te geven aan het medeleven dat men van Jezus Christus kan leren. Mensen hebben een fundamentele waardigheid, die echter schuil kan gaan achter de gevolgen van armoede, honger, ziekte, fysieke of geestelijke problemen of een maatschappelijke achterstand. Ook vervolging, geweld, discriminatie en onvrijheid kunnen de menselijke waardigheid bedreigen of ontnemen. De diaconie wil een bijdrage leveren aan het herstel van de menselijke waardigheid en ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd. Naar armoedebestrijding in samenwerking met anderen, zoals de lokale overheid, verenigingen en stichtingen. Steun aan voedselbanken, hulpfondsen en platforms voor hulp aan vluchtelingen zijn daar voorbeelden van.

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. De diaconie probeert gemeenteleden er bij te betrekken. De diaconie verschaft binnen de gemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.

2.   Samenstelling van de taakgroep diaconie

De taakgroep diaconie heet binnen de PKN-kerken het College van Diakenen. Dit College van Diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad.

Binnen de PG Heumen bestaat dit College, deze taakgroep, uit de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester/ administrateur
  • Diaconaal medewerker

Twee van de vier diakenen hebben zitting in de kerkenraad.

3.   Taken van de diakenen binnen en buiten de gemeente

3.1. Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven: lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.

3.2. Het inzamelen en besteden van daarvoor benodigde financiële middelen, via collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren.

3.3. Het beleid en beheer van de financiële middelen.

3.4. De gemeente helpen haar diaconale taak te vervullen door het geven van informatie en het stimuleren van goede diaconaal gerichte initiatieven.

3.5. Het leveren van een bijdrage aan een goed verloop van de erediensten. Hierbij denken wij aan het Heilig Avondmaal, de collectes, de afkondigingen en de bloemengroet.  

3.6. Het deelnemen aan het werk van de kerkenraad, via een vertegenwoordiging daarin van de taakgroep diaconie.

3.7. Het onderhouden van contacten en samenwerking met zusterorganisaties in de regio.

4.   Activiteiten van de diaconie

4.1. Ondersteunen van individuele gemeenteleden, in samenwerking met de taakgroep pastoraat en de contactpersonen. Deze ondersteuning kan materieel van aard zijn, maar ook bestaan uit informeren, doorsturen en/of hulp bieden bij het benaderen van instanties.

4.2. De diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van afkondigingen in de kerkdiensten en publicaties in ‘Wegwijs’ en op de website van de Protestantse Gemeente Heumen onder een eigen titel. Tevens informeert de diaconie de gemeente over organisaties en instellingen die hulp kunnen geven aan individuen en projecten.

4.3. Indien dat mogelijk en wenselijk is, kan de diaconie zelf projecten opzetten en participeren in stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met het bestrijden van armoede en het lenigen van noden. De diaconie werkt mee, door subsidie en door inzet van vrijwilligers, aan het uitgiftepunt Malden van de voedselbank Groesbeek en omgeving. De diaconie participeert in het Platform Armoedebestrijding, het Hulpfonds Heumen en de werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn, allen binnen de gemeente Heumen. De diaconie ondersteunt hulp aan vluchtelingen in de gemeenten Heumen en Mook. Met de burgerlijke gemeente Mook-Middelaar wordt een vinger aan de pols gehouden voor het eventueel eveneens ondersteunen van initiatieven.

4.4. Op het gebied van het werelddiaconaat: het bijdragen aan ondersteuning van mensen in nood, waar ook ter wereld, uit eigen middelen of via acties en collectes.

4.5. Het ondersteunen van specifieke doelgroepen in de eigen omgeving.

4.6. In de wekelijkse viering bekostigt de diaconie de bestemming van de bloemen als groet van de gemeente.

4.7. In de kersttijd verzorgt de diaconie een groet aan gemeenteleden ouder dan 80 jaar.

4.8. Toerusting: de diakenen worden in de gelegenheid gesteld om bij het aanvaarden van hun ambt of op ieder ander gewenst tijdstip cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het gebied van diaconale zaken te vergroten. Het streven is dat één of meer diakenen de landelijke diaconale dag bezoeken.

5.   Inkomsten

5.1. Inkomsten uit collectes. In elke eredienst wordt een collecte gehouden voor het eigen diaconale werk. Volgens een opgesteld collecterooster worden er wekelijks collectes gehouden voor specifieke doelen.

5.2. Voor specifieke projecten kunnen er eenmalige inzamelingsacties worden georganiseerd.

5.3. De diaconie zal de haar ter beschikking gestelde financiële middelen op een diaconaal verantwoorde wijze beheren. Dat houdt in dat er met deze financiële middelen niet gespeculeerd zal worden. Renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden.

6.    Financiële ondersteuning      

Het diaconale geld is volledig bestemd voor diaconale doelen. Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op.

Oktober 2021

Taakgroep diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen