Menu Sluiten

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Hieronder vindt u de tekst van het actuele beleidsplan. Binnenkort vindt u hier ook de tekst van de Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente Heumen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan 2016 t/m 2021
Protestantse Gemeente Heumen


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Kerk en organisatie 
3. Vieringen 
4. Een zichtbare gemeente 
5. Kerk en gebouw, Financiën en beheer 
6. Diaconie 
7. Pastoraat 
8. Jeugd / Jongeren 
9. Muziek


1. Inleiding

De Protestantse Gemeente Heumen

Missie
Wij zijn gemeente van Christus,
gastvrij, eigenzinnig,
delen verhalen, liederen, in lief en leed,
als inspiratie voor leven en samenleven.

Toelichting                                                   
We hebben de intentie om gemeente van Christus te zijn, oecumenisch, open en eigenzinnig. We willen een eigen kleur aan het kerkzijn geven.
Met oecumenisch zijn, bedoelen we verbonden met Christelijke gemeenschappen en allen die in de geest van Christus willen leven. Ook staan we open voor andere levensovertuigingen. We willen met ieder samenwerken aan:  vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
Er is ruimte voor een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven. Het gesprek met anderen hierover kan verrijkend zijn. We stimuleren dit ook in vieringen, waarin de bijbellezing, de tafelviering en de doop centrale momenten zijn. We proberen er inspiratie uit te putten voor ons leven. En we stimuleren de bezinning op actuele thema’s en activiteiten in de samenleving. Bij het vieren, leren en dienen proberen we te delen: ervaringen van ons leven en geloven.

Kaders
Bij het nadenken over de invulling van het beleidsplan voor de periode 2016 – 2021 hebben we stilgestaan bij de hier en nu situatie en vandaaruit hebben we met behulp van een aantal documenten getracht ons een beeld over de ontwikkelingen in de komende vijf jaar te vormen. Dat heeft geleid tot de volgende kaders, die in deze beleidsnotitie verder uitgewerkt zullen worden.

De Protestantse gemeente Heumen is een gemeente die

 • zichtbaar wil zijn in de samenleving,
 • samen wil werken met andere geloofsgemeenschappen en instanties die werkzaam zijn op het sociaal en maatschappelijk speelveld, 
 • zich ervan bewust is dat het ledenbestand de komende jaren sterk kan wijzigen i.v.m. de hoge leeftijd van een groot aantal leden en het gevolg dat dat kan hebben voor de inkomsten en voor de activiteiten die uitgevoerd worden, 
 • gebruik wil maken van de talenten van alle gemeenteleden, jong en oud,
 • na moet denken over de muzikale vormgeving van de eredienst na het beëindigen van het dienstverband met de organist/kerkmusicus in 2018, 
 • na moet denken over de invulling van de predikantsplaats na pensionering van de predikant in 2020, 
 • moet zorgen voor het op peil houden van de inkomsten om de uitgaven te kunnen dekken en waar dat niet toereikend is de uitgaven bijstellen

Terugblik vorig beleidsplan 2012-2016
Een aantal in dat plan geambieerde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het gaan werken met taakgroepen is naar verwachting en tevredenheid gerealiseerd. Dit geldt ook voor het starten van een beleggingscommissie, die een adviserende rol naar de kerkrentmeesters heeft. De zondagse vieringen zijn meer divers geworden, waarbij de muziekgroep ook een belangrijke bijdrage is gaan leveren. Zaken die weinig of geen aandacht in de uitvoering hebben gekregen zijn de aanpassingen in het kerkgebouw, het leggen van contacten tussen lotgenoten – hetgeen een voornemen was – de archivering van kerkdocumenten en het regelmatig evalueren van de doelstellingen. 

2. Kerk en organisatie

Organisatie van de Protestantse gemeente Heumen

Kerkenraad
De protestantse gemeente Heumen heeft een kleine flexibele kerkenraad die in 2016 bestaat uit 9 personen. De kerkenraad vormt enerzijds het bestuur van de gemeente en is anderzijds de instantie die initiatieven van gemeenteleden faciliteert. Zij geeft de kaders aan voor beleid en stuurt op de uitvoering daarvan. Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door de predikant, de voorzitter en de scriba. Daarnaast nemen een ouderling pastoraat, twee diakens, twee ouderling kerkrentmeesters, een ouderling jeugd/jongeren en een ouderling muziek deel aan de kerkenraad. De kerkenraad vergadert 6-7 keer per jaar. Eenmaal per jaar houdt zij een bezinningsdag/weekend. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het houden van de zondagse vieringen, voor het organiseren van overlegmomenten met de gemeenteleden en voor de informatieorganen zoals Wegwijs en de website.

Taakgroepen
De in het verleden ingestelde taakgroepen worden gevormd door gemeenteleden die praktisch op de diverse werkterreinen van de kerkelijke gemeente bezig willen zijn. Zij worden bevestigd in een kerkdienst. De taakgroepen hebben een eigen beleid en voeren dat zelfstandig uit. In elke taakgroep participeren leden van de kerkenraad. Zij fungeren als intermediair tussen deze beide organen. Op dit moment zijn er vijf taakgroepen actief te weten: pastoraat, diakonaat, financiën en beheer, muziek, jeugd/jongeren.

Overige groepen
Naast de kerkenraad en de taakgroepen zijn er meerdere groepen met een specifiek doel actief, die niet vallen onder een van de taakgroepen zoals: de groep liturgisch bloemschikken, de kosterspool, de groep autovervoer op zondag, de groep koffiezetten na de kerkdienst, de cantorij, de ontmoetingsgroepen, de Winterwerkcommissie, de groep Samen eten en de Seniorenkoffie. Genoemde groepen zijn veelal ontstaan vanuit initiatieven van een of meerdere gemeenteleden, die dat initiatief ingebracht hebben in de kerkenraad.

Kader

Vanuit het hier en nu een blik naar de toekomst ten aanzien van de structuur van de gemeente. De Protestantse gemeente Heumen is een actieve gemeente. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarbij een groot aantal gemeenteleden een rol spelen in de uitvoering of deelname daaraan. Hoewel beoogd wordt om zoveel mogelijk taken te spreiden en de kwaliteiten van mensen effectief in te zetten, om te voorkomen dat mensen overbelast worden, zien we dat die lijn in de komende jaren wellicht niet vol te houden is, vanwege krimp van het aantal beschikbare gemeenteleden en de geringe aanwas van nieuwe leden. Dit geldt voor de kerkenraad, de taakgroepen en de organisatie van de overige groepen. Enkele reeds lang in functie zijnde kerkenraadsleden hebben aangegeven nog twee jaar actief te willen zijn, waarna ze hun functie willen beëindigen. Dit betekent dat er in eerste instantie gezocht moet worden naar nieuwe kerkenraadsleden. Mocht dat niet of onvoldoende lukken dan moet nagedacht worden over aanpassing van de structuur en/of organisatie. Vanaf augustus 2016 geldt dat voor het scribaat. Bij de taakgroepen zien we dat oudere gemeenteleden, die reeds lange tijd als contactpersoon gefunctioneerd hebben met dat werk stoppen. Vervanging is niet direct voor handen. Ook hier moet nagedacht worden over de wijze van continuering c.q. aanpassing van de structuur. Voor de overige activiteiten geldt dat deze kunnen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. In de praktijk zien we dat daar waar vacatures vallen de groep zelf voor vervanging zorgt. Zolang die werkwijze goed functioneert kan de activiteit gecontinueerd worden. Waar aanvulling stagneert moet nagedacht worden over het al of niet handhaven van de activiteit.

Ambities

 • Het hebben/houden van een bestuur (kerkenraad) dat in staat is adequaat op de ontwikkelingen in kerk en maatschappij in te spelen.
 • Duidelijkheid bieden over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die uitgevoerd moeten worden, zodat gemeenteleden weten wat van hen verwacht wordt als ze een bepaalde taak op zich nemen.
 • Werkzaamheden zoveel mogelijk afstemmen op de ambities en mogelijkheden van de leden.
 • Initiatieven van gemeenteleden faciliteren.
 • Niet schromen activiteiten te stoppen als er onvoldoende menskracht is om de activiteit te continueren.


Concrete doelstellingen

 • Voorjaar 2018 helderheid hebben over de wijze waarop de kerkmusicus/organist na diens pensionering opgevolgd gaat worden. Op de gemeenteavond van 26 mei 2016 wordt de voorkeur uitgesproken voor het opnieuw aantrekken van en professioneel kerkmusicus.
 • Medio 2019 helderheid hebben omtrent de wijze van opvulling van de predikantsplaats na pensionering van Derk Jan Deunk (2020). Op de gemeenteavond van 26 mei 2016 wordt de voorkeur uitgesproken voor het continueren van een “eigen” predikant, eventueel in samenwerking met een naburige gemeente.

3. Vieringen

Kader
Enerzijds wordt er gehecht aan de wijze van liturgieviering zoals die in de gemeente gestalte heeft gekregen. Anderzijds is er ook behoefte aan verandering/vernieuwing. In de afgelopen jaren is daar op verschillende manieren mee geëxperimenteerd. Er zijn “diensten anders” geweest, er was “happy hour” en er zijn nu “diensten voor jong en oud”. Deze laatste vorm van viering vindt vier keer per jaar plaats. Een dienst waarbij er geen kindernevendienst is en waarbij zowel jeugd als ouderen actief betrokken worden. Er wordt gebruik gemaakt van modern beeld- en geluidsmateriaal en de muziekgroep bestaande uit voornamelijk jongere gemeenteleden speelt in plaats van de organist.

Ambities

 • Continueren van de “traditionele” liturgische vieringen met de mogelijkheid om maximaal eenmaal per maand een andere invulling aan de dienst te geven. Zoals de dienst voor jong en oud, preek van de leek, diensten met andere vormen van muziek of drama, een avondgebed etc.
 • Momenten van stilte (rust en ruimte) uitbreiden of als kern van een dienst inzetten.
 • Voorgangers vanuit diverse achtergronden worden uitgenodigd om de vrije zondagen van de aan de gemeente verbonden predikant op te vullen.
 • Meer informatie in Wegwijs, in 1Heumen en op de website informatie over gastvoorgangers geven.
 • Het gesprek aangaan met gemeenteleden van de jongere generatie om te weten te komen waar hun interesse naar uit gaat bij de uitvoering van vieringen. 

4. Een zichtbare gemeente

Kader
In de grootste kern van het werkgebied, Malden, is de Protestantse gemeente Heumen niet zichtbaar. Dit geldt ook voor de kernen Molenhoek, Mook en Overasselt, Nederasselt. In de kern Heumen weten de bewoners van het bestaan van een kerkelijke gemeente om dat daar het eeuwenoude kerkgebouw staat dat bij de Protestantse gemeente Heumen in gebruik is. Bovendien wordt het gemeenschapshuis in Heumen gebruikt voor een aantal activiteiten die gerelateerd zijn aan de zondagse vieringen, namelijk de crèche, kindernevendienst, Goed Plan en het maandelijks koffiedrinken. Waar voor een aantal jaren geleden constructief samengewerkt werd met de Room-Katholieke parochie in Malden, is van die samenwerking niets meer over. Een ontwikkeling die er ook toe heeft bijgedragen dat we niet zichtbaar zijn in het publieke domein, terwijl er wel een grote behoefte bestaat aan zingeving en spiritualiteit.

Vanuit het hier en nu een blik naar de toekomst ten aanzien van het meer zichtbaar maken van de Protestantse gemeente Heumen. In het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan het 400 jaar bestaan van de protestantse gemeente. Een special van het kwartaalblad “Topic” dat in alle huishoudens van het werkgebied verschijnt, is gewijd aan de Protestantse gemeente Heumen. Daarnaast zijn er lezingen verzorgd over het kerkgebouw en de gemeente en hebben Burgemeester en Wethouders van Heumen een bezoek gebracht aan de gemeente. De diaconie is op diverse maatschappelijke terreinen zeer actief opgetreden, Dit geldt voor de voedselbank (uitgiftepunt in het pastoraal centrum), het AZC in Grave, participatie in het Huis van Compassie in Nijmegen en de inspanningen om samen met andere instantie een noodfonds op te richten voor personen die geen beroep kunnen doen op de bijstand. De jeugdgroepen hebben scholen benaderd voor de viering van het kerstfeest voor alle kinderen, religieus of niet-religieus en van alle gezindten. En er zijn het afgelopen jaar vanuit de Protestantse gemeente Heumen meer concerten in het kerkgebouw georganiseerd.

Ambities

 • Doorgaan met het kerkgebouw meer open te stellen voor andere activiteiten, zoals b.v. concerten. Daarbij oog houden voor de belastbaarheid van de inzet van eigen gemeenteleden.
 • Streven naar een nieuw pastoraal centrum samen met de Rooms-Katholieke parochie in Malden, vanaf juli 2016 worden twee ruimtes in de woonvorm Malden gehuurd. Per jaar wordt bekeken of deze samenwerking voor beide partijen naar wens verloopt.
 • Kansen benutten op sociaal/maatschappelijk terrein in vormen van samenwerking met andere instanties.
 • De lokale omroep en de weekbladen meer gebruiken om te laten zien/horen dat je er bent en wat je te bieden hebt.
 • Moderne communicatiemiddelen gebruiken als facebook en twitter.
 • Inzetten op duurzaamheid in het kerkgebouw. Te denken valt aan ledverlichting, zonnepanelen en dergelijke.
 • Verbinding (blijven) zoeken met burgerlijke en kerkelijke buurgemeentes.
 • Het opzetten van gespreksthema’s over zingevingsvragen/spiritualiteit in b.v. De Muze. 
 • Het gebruik maken/huren van lege winkelpanden (pop-upstore) rond Kerst of Pasen. 

5. Kerk en gebouw, taakgroep Financiën en Beheer

Kader
Ten aanzien van het kerkgebouw. Bekend is dat een deel van de gemeente graag zou willen investeren in het kerkgebouw. Meer comfort in o.a. stoelen en verlichting. Geen gekke gedachte als we naar de leeftijd van de kerkgangers kijken. Een ander deel opteert voor het in stand houden van het vermogen met het oog op de toekomst en zou liever met de kaasschaaf te werk gaan. Die tegenstelling zorgt voor een spanningsveld, dat door sommige leden tot uitdrukking gebracht wordt in het verminderen van de bijdrage met het argument dat de gemeente het geld niet nodig heeft. Er is immers genoeg vermogen. Voor beide punten geldt dat het transparant zijn in de wijze waarop geld binnenkomt en het uitgegeven wordt zowel naar de gemeente als naar de samenleving belangrijk is en blijft. De keuzes om wel of niet te investeren moeten in ieder geval helder zijn.

Ambities
Het beleid van de taakgroep financiën en beheer is gericht op een aantal doelen:

 • Materieel faciliteren van kerkelijke activiteiten,
 • Een verantwoord beheer van kerkelijke goederen.
 • Een afgeleid doel, maar wel de basis onder de twee voorgaand genoemde is
 • Een financieel gezonde (duurzame) toekomst bewerken. 

Om de beleidsdoelen te realiseren zijn onder verantwoordelijkheid van de taakgroep de verschillende werkzaamheden georganiseerd via het instellen van werkgroepen.

 • Beheer kerkgebouw. Geborgd via de Stichting Kerk en Toren in samenwerking met de (burgerlijke) gemeente Heumen.
 • Kosterswerk. Geregeld via kosterspool.
 • Beheer begraafplaats 
 • Ledenregistratie. We nemen deel aan het (PKN) Ledenregistratiesysteem. Plaatselijk is hiervoor de ledenadministrateur verantwoordelijk.
 • Archief. Deze werkgroep is in opbouw via de beheerder archief.
 • Financieel beheer; administrerend kerkrentmeester. 

De jaarlijks terugkerende omvangrijke taak Kerkbalans wordt uitgevoerd door een werkgroep onder directe leiding van de kerkrentmeesters. Het financiële beleid wordt direct door de taakgroep zelf behartigd. 

Concrete doelstellingen

In de komende tijd worden de volgende accenten gelegd:

 • De invloed op de jaarlijkse opbrengst van Kerkbalans is vooral te verklaren uit het teruglopend aantal meelevende gemeenteleden. De oudere “gevers” – die een belangrijk deel van het ‘levende geld’ bijeen brengen – vergrijzen. Dit zal in de nabije toekomst ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Daarbij komt dat de reserves kleiner worden en de beleggingen minder renderen. Steeds zullen we moeten afwegen wat we kunnen doen om enerzijds een sluitende exploitatie te hebben en anderzijds de verbinding in de gemeente te behouden.
 • Visie opstellen voor inrichting van het kerkgebouw, die beantwoordt aan ontwikkelingen in de vieringen. Aan deze visie kan de vervanging van bestaande inrichtingselementen en investering in nieuwe technieken worden getoetst. Na bespreking in de kerkenraad zal ook de uitvoering ter hand genomen worden. 

6. Taakgroep Diaconie

Kader
Het diakonaat is binnen de kerk een sociale functie. Diakenen hebben de taak in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid die christenen van Jezus kunnen leren en aan de gerechtigheid die hij gepredikt en gedaan heeft. De diaconie wil een bijdrage leveren aan het herstel van de menselijke waardigheid waar die ondermijnd of bedreigd wordt. De diaconie ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren om te zien naar mensen die dichtbij en wereldwijd in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie die bieden of naar wegen zoeken die tot hulp leidt. 

De diakonie ziet het als haar taak:

 • Bijstand, verzorging en bescherming te verlenen aan hen die dat behoeven, lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.
 • De daarvoor benodigde financiële middelen te verkrijgen, via collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren.
 • De diaconale gelden op verantwoorde en transparante wijze te beheren.
 • De gemeente te helpen haar diaconale taak te vervullen door het verbreiden van informatie en het stimuleren van goede diaconaal gerichte initiatieven.

Het onderhouden van regelmatig contact met de leden van de taakgroep pastoraat en de contactpersonen is daarbij van een even wezenlijk belang als het onderhouden van contacten met de eigen protestantse gemeente, met de burgerlijke gemeente of het onderhouden van contacten en samenwerken met zusterorganisaties in de regio, het Rijk van Nijmegen.

Ambities
Het standpunt van waaruit de diakonie werkt luidt: het bijdragen aan een menswaardig bestaan. De diaconie is er

 • Om met incidentele individuele hulp mensen verder te helpen.
 • Voor de ondersteuning van langlopende projecten die zich richten op nood in onze directe en nabije omgeving. 

Concrete doelstellingen

 • Samenwerken met en financieel ondersteunen van het Huis van Compassie en het diaconale centrum van de PKN gemeente Nijmegen.
 • Bijdragen aan het Interkerkelijk diaconaal platform ‘Kerk en vluchteling Wijchen en omgeving.’ (gevestigd te Wijchen).
 • Bijdragen aan de armoedebestrijding in de nabije omgeving, in samenwerking met de burgerlijke gemeente, met zusterorganisaties en andere lokale partijen. 

7. Taakgroep Pastoraat

Kader
We kunnen pastoraat omschrijven als het aangaan en in stand houden van een relatie met mensen, waarin je samen met hen zoekt naar een voor hen goede weg in levens- en geloofsvragen, in het inspirerend licht van het evangelie en in verbondenheid met de kerkelijke gemeente. Pastoraat, het omzien naar elkaar, is in wezen iets van de hele kerkelijke gemeenschap. Het is de betrokkenheid bij elkaar. Sommigen hebben hierin een bijzondere taak, met name in het stimuleren van de gemeenteleden om een pastorale gemeente te zijn en het ruimte geven aan de pastorale gaven van gemeenteleden. Er is onderling pastoraat als gemeenteopbouw en pastoraat als hulpverlening. Bij de taakgroep Pastoraat ligt de kern van het gemeente zijn in “omzien naar elkaar” en dit over de hele breedte van de gemeente, dus ook naar minder zichtbare gemeenteleden.

Ambities
De toerusting en training in en buiten de eigen gemeente kan nog meer ontwikkeld worden, ook gezien ons beleid om als protestantse gemeenschap beter zichtbaar te zijn in de burgerlijke gemeente. Het vraagt om innoverende werkwijzen, waarmee gepionierd moet worden, te beginnen met het seizoen 2015-2016. Een voorbeeld daarvan bij groepspastoraat zijn specifieke doelgroepen of lotgenotengroepen zoals, alleen gaanden, gemeente leden van wie de partner niet kerkelijk actief wil zijn, alleenstaande ouders met kinderen, zij die een verlies hebben ondervonden, rouwenden, de middelbare leeftijdscategorie met hun actieve leven in de maatschappij, mensen met een ‘dun lijntje’ met de kerk, enz. Er valt ook te denken aan een groep voor mensen in de zorg en de ethische dilemma’s in hun werk. Werkers in hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zouden gepeild kunnen worden over hun behoefte aan bv. maatschappelijke relevantie van hun werk. Aanbod van bijeenkomsten met een meer informerend of lerend karakter kan soms ook een pastoraal effect hebben. Voor beide vormen geldt dat, waar er vroeger sprake was van georganiseerde, sociaal wenselijke manieren van pastoraat, het daaraan deelnemen nu veel meer een zaak is van individuele keuze.

Concrete doelstellingen

 • Gespreks- en ontmoetingsgroepen.
 • Samen eten, samen wandelen, kunst kijken.
 • Groepen starten voor specifieke doelgroepen, zoals mensen die te maken hebben gehad met rouw en verlies, lotgenoten, jonge ouders en geloofsopvoeding.
 • Gemeenteleden helpen naar elkaar om te zien.
 • Het peilen van behoeften door contactpersonen en pastorale medewerkers.
 • Het opzetten van een maatjes/buddy systeem, vooral voor de meer aan huis gebonden gemeenteleden  

8. Taakgroep Jeugd / Jongeren

Kader
De taakgroep Jeugd/Jongeren wil de jeugd (samen met hun ouders) verbinden en betrekken bij het gemeente zijn. De taakgroep omvat de volgende groepen en hun activiteiten:

 • Jongste kinderen. Wekelijks is er een oppasdienst tijdens de viering.
 • Kinderen een de basisschoolleeftijd. Wekelijks is er kindernevendienst. Eens in de zes weken is er onder kerktijd een basiscatechese voor de kinderen van 8-12 jaar. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan onderwerpen als; rituelen in de kerk, de bijbel, kerkelijke feesten etc.
 • Jeugd van 11-15 jaar Maandelijks is er onder kerktijd een bijeenkomst voor deze groep jongeren. Daar wordt een verbinding gelegd tussen het geloof en het dagelijks leven. Jaarlijks brengt deze groep een bezoek aan het AZC Grave.
 • Jeugd >15 jaar Deze groep is te klein om structureel ontmoetingen te organiseren. De oudere jeugd is vooral te vinden in de muziekgroep en doet hand- en spandiensten als er bijvoorbeeld hulp nodig is bij projecten van de kindernevendienst, bij de muziekgroep, of soms in een dienst zelf. Op deze manier zijn zij toch verbonden met de gemeente.
 • Geloofsopvoeding voor ouders met jonge kinderen. Eens in de 6-8 weken komt deze groep bij elkaar waarbij gesproken wordt over thema’s die te maken hebben met geloofsopvoeding.

Vier maal per jaar wordt er een dienst voor Jong en Oud georganiseerd tijdens de reguliere kerkdienst. Bij de taakgroep Jeugd/Jongeren is in de afgelopen beleidsperiode al een mooi aantal initiatieven gestart die laagdrempelig zijn voor jonge gezinnen ook buiten onze kerkelijke gemeente. Zowel het houden van een Paaswake voor de kinderen als een kinderkerstfeest zijn zaken die gericht zijn op het verbindend bezig zijn en op een grotere zichtbaarheid.

Ambities
Voor kerkelijke feesten en religieuze vieringen met een laagdrempelig karakter willen we verder kijken dan de eigen gemeente en ook niet-kerkleden uitnodigen. Dat kan via advertenties in de kranten, posters op openbare plaatsen, op de lagere scholen en in de omliggende burgerlijke gemeentes. Blijven investeren in de contacten van de jeugd onderling en hun ouders en verbinden met de kerk is belangrijk voor de toekomst. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers te vinden om jeugdactiviteiten te organiseren. De vraag is of dit in de toekomst nog lukt. Vrijwilligers binnen de jeugdactiviteiten zijn vooral ouders van onze eigen jeugd. De vraag is of het met het afnemen van het aantal jeugdleden nog lukt om binnen deze groep voldoende vrijwilligers te vinden.

Concrete doelstellingen

 • Evaluatie Goed Plan.
 • Evaluatie van de diensten voor Jong en Oud.
 • Doorgaan met het in het openbaar bekend maken van door de taakgroep Jeugd/Jongeren te organiseren activiteiten.
 • Investeren in contacten met scholen.
 • Samenwerking zoeken met andere kerken in de regio om zo een grotere groep jongeren en vrijwilligers te krijgen om het jeugdwerk goed neer te kunnen blijven zetten.
 • Durven stoppen of veranderen als activiteiten te weinig deelnemers trekken, waardoor demotivatie gaat optreden. 

9. Taakgroep Muziek

Kader
Sinds enkele jaren is er een taakgroep muziek gestart met als doel:

 • zich te bezinnen over de invulling van de vrije zondagen van de vaste organist.
 • na te denken over de andere muzikale vormgeving van de erediensten naast het orgel.
 • na te denken over de opvolging van de huidige organist die in 2018 met pensioen gaat.


Concrete doelstellingen

 • De muziekgroep vaker laten spelen ook in regulieren diensten en/of samen met de cantorij.
 • Indien mogelijk de muziek op een hoger plan trekken met een duidelijk basisrepertoire voor de “rustmomenten” tijdens de dienst.
 • Meer inbreng en betrokkenheid bij de Dienst voor jong en oud.
 • Ook de jonge kinderen en de aanwas vanuit de jeugd af en toe mee laten spelen. 

PROTESTANTSE GEMEENTE HEUMEN
Dorpsplein 19, Heumen